Så uppstod markföroreningarna

Mellan 1924 och 2005 tillverkades klor i Bohus genom elektrolys av salt enligt den så kallade kvicksilvermetoden. Metoden innebär att kvicksilver används som elektrod i processen och detta var länge den dominerande metoden för klorproduktion i hela Västeuropa. Kvicksilver är ett metalliskt grundämne och ett farligt miljögift. Ämnet kan inte brytas ned utan ansamlas i mark, vatten och levande organismer. När kvicksilvrets miljö- och hälsorisker uppdagades i mitten av 1960-talet ställdes stora åtgärdskrav på branschen. Kvicksilverutsläppen i Bohus reducerades därefter kontinuerligt. Klorfabriken stängdes 2005 då vår största kund investerade i egen klorproduktion.

Dioxiner uppstod i produktionsprocessen i Bohus på grund av reaktioner mellan klor och kol i grafitelektroderna. Under en period deponerades slam från produktionen på området och användes därefter – enligt den tidens gängse metoder – som fyllnadsmassa, vilket gjorde att dioxiner hamnade i marken. Dioxiner är ett samlingsnamn för en grupp giftiga ämnen som bildas vid reaktion mellan kol och klor vid höga temperaturer. När dioxiners farlighet uppmärksammades i början av 1980-talet vidtogs omedelbart åtgärder för att förhindra spridningen av dessa ämnen i Bohus.

Läs mer om projektet