Så saneras marken

Allt uppgrävt material kontrolleras på plats i Bohus. Jordmassor som innehåller synligt kvicksilver läggs omgående i slutna kärl medan större föremål som till exempel stenblock, trästockar, plast- och metallföremål sorteras ut vid schaktningen. Allt material analyseras, klassificeras och sorteras innan det sänds vidare till en godkänd mottagningsanläggning. Marken i Bohus återfylls med godkända fyllnadsmassor lämpliga för respektive markområde.

Läs mer om markstabilitet.