Rutiner och kontrollprogram

Vi har utarbetade rutiner och kontrollprogram som säkerställer att vi inte utsätter anställda, entreprenörer, besökare eller närboende för hälsorisker under pågående sanering. Kontrollprogrammet innehåller bland annat vilken typ av kontroller och analyser som ska göras, hur ofta dessa ska ske, hur måluppfyllelse säkerställs och vilka åtgärder som ska vidtas om angivna gränsvärden överskrids.

Projektet bevakar bland annat:

  • Spridning av föroreningar till dagvattennät och Göta älv
  • Spridning av markföroreningar från vår anläggning
  • Spridning av föroreningar till luft via dammpartiklar
  • Lukt, buller och vibrationer
  • Markrörelser (för att säkerställa stabila förhållanden för E45 och järnvägen)


Läs mer om projektet och tidplanen