Rivning av byggnader

Mellan februari och april 2018 rev en extern entreprenad tre äldre industribyggnader på site Bohus. Deras namn var byggnad 011, 012 och byggnad 184 (som i folkmun har kallats för ”kyrkan”). Dessa byggnader har under årens lopp haft olika användningsområden. Fram till 1970-talet användes t.ex. byggnad 011 och 013 för tillverkning av klorgas och natronlut i så kallade kvicksilverceller. I byggnad 013 var dessa celler i drift ända fram till år 2000. Byggnad 011 bytte däremot verksamhetsområde och hade från 1970-talet varierande verksamhetskaraktär beroende på vilken sektion i byggnaden som avses. Det har varit allt från saltlager, klorkomprimering, kvicksilverrening, verkstad och slutligen tillverkning av Zeolit och Natriumperborat. Byggnad 184 hade liknande tillverkning av Zeolit och Natriumperborat under större delen av sin verksamhetstid.
Från början av 2000-talet fram till rivning fungerade byggnaderna främst som lagerlokaler.
Rivningsarbetet började med en selektiv rivning inne i byggnaderna där fågelträck, asbest, armaturer och övrigt löstagbart material togs bort. Detta material togs om hand av godkänd mottagningsentreprenad i form av Fortum Solutions AB. När den selektiva rivningen var klar påbörjades rivningen av tak och husfasader. Rivningen ansågs vara klar när byggnaderna var nere till marknivå och all betong var borttransporterad. Totalt blev det 2045 ton betong som revs och transporterades iväg till Kumla eller Fläskebo (sydöst om Göteborg) som är de två mottagningsanläggningar som projektet använder sig utav.