Utlastningsplats för provtagning och klassificering av massorna

På Jordfallsbrons norra sida har Nouryon byggt en tillfällig, tät yta för hantering av jordmassor. Detta är projektets utlastningsplats, ULP, där provtagning och klassificering av massorna sker. Söder om bron finns en stor friställd markyta där det fram till 2005 bedrevs klorproduktion. Här inleddes marksaneringen nu under våren 2018 när ett antal äldre, gula industribyggnader började rivas.