Projekt Terra flyttar norrut

212 424 ton förorenade jordmassor har ersatts med nytt rent fyllnadsmaterial.

Under andra halvåret 2017 flyttar arbetet med marksanering till de norra delarna av Bohus-anläggningen. Det betyder att Nouryons unika projekt inte bara kan ses från älven utan också ovanifrån av förbipasserande som tar vägen över Jordfallsbron.

På brons norra sida har Nouryon byggt en tillfällig, tät yta för hantering av massor under projekttiden. Söder om bron finns en stor friställd markyta där det fram till 2005 bedrevs klorproduktion. Här ska saneringsarbetet inledas under hösten. Ett antal äldre gula industribyggnader, som ligger i direkt anslutning till ytan, kommer att rivas under vinterhalvåret.

I det södra området är saneringen snart avslutad och för den som passerar förbi med tåg eller på Göta älv går det nu bra att se hur det blev efter det att cirka 180 000 ton förorenade jordmassor har ersatts med rena massor. Strandlinjen har återställts till hur det såg ut 1962. I dialog med Ale kommuns ekolog har Nouryon skapat en strandäng och en damm för grodor har anlagts.

Den drygt en kilometer långa, täta skyddsbarriär som byggs längs Göta älv är i stort sett klar, de sista metrarna kommer att färdigställas under vintern 2017/2018. Förbipasserande ser inte själva barriären då den grävts ner längs älvkanten, men när allt är klart följer den hela industriområdet. I samband med att skyddsbarriären byggdes revs också en 260 meter lång kaj som inte längre var i bruk.

Projektet är unikt i sitt slag i Sverige. Vi sanerar under pågående industriverksamhet och vi renar mark från historiska markföroreningar. Terra pågår till 2026 – för ett hållbart Bohus.